facebook com

Bảng giá tên miền Mắt Bão

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

 
Bảng giá tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký  Phí duy trì/năm  Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 100.000 đ 350.000 đ 200.000 100.000 đ 100.000 đ 670.000 560.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn/ .ai.vn 100.000 đ 250.000 đ 200.000 100.000 đ 100.000 đ 570.000 460.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .health.vn/ .ac.vn/ .int.vn/ tên miền địa giới hành chính 50.000 đ 100.000 đ 100.000 đ 50.000 đ 260.000 đ 155.000 đ
.info.vn/ .pro.vn/ .id.vn 10.000 đ 50.000 đ 50.000 9.000 đ 50.000 đ 115.000 69.900 đ 105.000 đ
.name.vn/ .io.vn 10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 42.000 đ
Tên miền tiếng Việt 10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 42.000 đ
Tên miền có 1 ký tự .VN 100.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.320.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền có 2 ký tự .VN 100.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.320.000 đ 10.110.000 đ
Chuyển tên miền về Mắt Bão Phí chuyển đổi Phí duy trì/năm  Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền chuyển đổi + sử dụng năm tiếp theo
(1) (2) (3) = (1+2+3) + (3*10%)
.vn Miễn phí 350.000 đ 100.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn/ .ai.vn Miễn phí 250.000 đ 100.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .health.vn/ .ac.vn/ .int.vn/ tên miền địa giới hành chính Miễn phí 100.000 đ 50.000 đ 155.000 đ
.info.vn/ .pro.vn/ .id.vn Miễn phí 50.000 đ 50.000 đ 105.000 đ
.name.vn/ .io.vn Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ
Tên miền tiếng Việt Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ
Tên miền có 1 ký tự .VN Miễn phí 40.000.000 đ 100.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền có 2 ký tự .VN Miễn phí 10.000.000 đ 100.000 đ 10.110.000 đ